Meniny má: Kazimír

Aktuálne vydanie:
Ročník: 7, číslo: 2/2018
ISSSN: 1338-5739
PONDELOK 14. máj 2018
 

Ako správne voliť?

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 7.00 do 22. 00. Nižšie uvádzame niekoľko praktických rád pre voličov Ružinovčanov.

1. Kto má právo voliť?
Každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

2. Ako môžete voliť na území Slovenska?
Máte dve možnosti. Buď budete voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
 
3. Aký je postup vo volebnej miestnosti?
Po príchode do volebnej miestnosti preukážete svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu. Ak vám bol na vašu žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predložíte komisii spolu s občianskym preukazom aj tento preukaz, ktorý vám okrsková volebná komisia odoberie. Následne vám vydajú hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
 
4. Kde a ako sa volí?
Pred hlasovaním sa odoberiete do osobitného priestoru, ktorý je v každej volebnej miestnosti určený na úpravu hlasovacích lístkov. Je to dôležité, lebo voličom, ktorí nevstúpia do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov si vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému chcete odovzdať svoj hlas (politické strany sú zoradené podľa čísla, ktoré im bolo žrebovaním pridelené). Následne máte dve možnosti: Buď hlasovací lístok vami vybratej politickej strany vložíte bez ďalšej úpravy do obálky, alebo môžete zakrúžkovať maximálne štyri poradové čísla kandidátov, ktorým chcete dať svoj preferenčný hlas. Ak odovzdáte tzv. prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.
 
5. Čo ak sa pomýlite?
Na vaše požiadanie vám okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
 
6. Ako voliť, ak máte zdravotné problémy?
Ak nemôžete sám/sama upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, oznámite túto skutočnosť ešte pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Následne máte právo vziať si so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa vašich pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Podmienkou je, že takouto osobou nesmie byť člen komisie. Rovnako môže za vás, ak vám to neumožňuje zdravotné postihnutie, vložiť obálku do volebnej schránky iná osoba, ale aj v tomto prípade platí, že to nemôže byť člen volebnej komisie. Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov, máte právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Ale pozor – len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
 
7. Môžete dostať pokutu?
Áno. Konkrétne 33 eur. Vašou povinnosťou je totiž odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. V opačnom prípade sa dopustíte priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta v spomínanej výške. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred prítomnými členmi okrskovej volebnej komisie.
 
8. Najdôležitejší bod – šťastnú ruku a správne rozhodnutie, priatelia.
 
 
bb
Foto: Ilustračné foto
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising