O predvolebnom humbugu

Mnoho ľudí to ešte nevníma, ale pomaly sa schyľuje k voľbám do VÚC. Začínajú sa definovať „nosné“ (pri pohľade na bilbordy NOVA doslova) témy, robia sa verejné, ale aj podprahové akcie s cieľom získať si vaše hlasy na svoju stranu. S cieľom poodhaliť predvolebné stratégie sme oslovili viacerých ľudí pohybujúcich sa v komunále – napr. aj bývalého starostu Ružinova Slavomíra Drozda.

Čo predchádza najočividnejšej fáze – oblepeniu bilbordov? Bilbordy sú jednou z posledných taktík, pričom taktiky sú súčasťou dlhodobej stratégie. Ak sa máme baviť o Ružinove, potom najmarkantnejšiu predvolebnú stratégiu vidno už vyše roka. S údivom som si prečítal správu o záverečnom účte mestskej časti Ružinov za rok 2012, ktorý skončil s prebytkom 1 787 353,52 eura. Dá sa to vnímať ako nekoncepčná práca starostu, keď sa nedodržia stanovené ciele rozpočtu. Ale keď človek vidí, že tie peniaze sa preniesli do tohto leta a rozsiahlej rekonštrukcie škôlok a ciest, už sa za tým objavuje aj motív predvolebnej agendy Dušana Pekára. Prečo sa museli použiť práve teraz – pred voľbami – keď stav školských a predškolských zariadení bol katastrofálny už minulý rok a tankodrómy nám ničili nervy a autá už v zime? Nie je to úplne účelné vynaloženie prostriedkov mestskej časti, resp. účel je možno aj iný ako verejný záujem.

Odhliadnuc od toho, či to bol ťah na voličov, je však dobré, že sa rekonštruovalo, nie? Revitalizácia školských a predškolských zariadení mala prioritu aj v minulom volebnom období, keď som bol starostom v Ružinove ja a mala svoju koncepciu v tom, že v prvom rade bolo nutné zabezpečiť, aby budovy neboli tak energeticky náročné pre zriaďovateľa. Zrekonštruovali a zateplili sa strechy, vymenili sa okná, začali sa zatepľovať fasády budov, vymieňali sa staré kotolne a OST, vyregulovalo sa kúrenie...

Čo sa týka budov, značím imaginárne skóre 1 : 1. Ako vnímate investície do areálov škôl? Viackrát sme písali o kontroverznej rekonštrukcii na Nevädzovej...
K školským budovám patria aj športové areály, ktoré potrebujú tiež revitalizáciu, no premyslenú a primeranú finančnej situácii mestskej časti. Revitalizácia areálu na Základnej škole na Nevädzovej ulici vítam, no finančná nákladnosť vyvoláva mnohé otázky: kladenie drahej tartanovej dráhy bez koncepcie vytvorenia športových tried zameraných na atletiku mi nedáva zmysel, keď iné zariadenia dostávajú zamietavé stanoviská na svoje požiadavky s tým, že mestská časť nemá dostatok finančných prostriedkov. Potrebnejšie investície by som videl skôr v budovaní nových zariadení, keďže stúpajúci populačný trend v Ružinove nás dobehne. Slepota voči budúcnosti sa prejavuje aj v súčasnosti, keď jasne vidíme, ako sa nepremyslene predával a prenajímal majetok na meste a mestských častiach za čias väčšiny SDKÚ a KDH v zastupiteľstve mesta a Ružinova, za primátorovania Ďurkovského (KDH) a starostovania Kuboviča (SDKÚ), keď bol poslancom aj p. Pekár (KDH). Predajom objektov materských škôl stratila mestská časť možnosť uspokojiť nároky mladých rodín o umiestnenie svojich detí do predškolských zariadení v mestskej časti, v ktorej bývajú a naplniť tak originálnu kompetenciu, ktorú má mestská časť vykonávať. V minulom volebnom období sa mi podarilo vypovedať viaceré zmluvy o prenájme a získať a revitalizovať časť priestorov pre MŠ, no stále to nepostačuje. Preto som aj interpeloval primátora Bratislavy o predaji budovy a areálu na Uránovej ulici, ktorý bol bývalou škôlkou a odporučil nepredať tento majetok, ale zrekonštruovať na pôvodný účel. Na tento proces treba myslieť aj pri základných a stredných školách na úrovni mesta a župy, kde máme tiež veľký úbytok miest na úrovni SOU a už dnes nám chýbajú rôzne profesie, kde sa vyžaduje mať kvalitné remeslo (murári, kuchári...) – vidíte, z tohto by napríklad mohla byť téma týchto volieb (smiech). Podstatná téma pre Ružinov – výstavba. Ako bývalý starosta zrejme vidíte, v čom sú problémy a aké sú možnosti riešenia. Sú to tri roky, keď som ešte vo funkcii starostu „vysúťažil“ obstarávateľa a spracovateľa územných plánov zón v oblasti Štrkoveckého jazera, kde sa chystala intenzívna výstavba a toto územie bolo potrebné podrobnejšie regulovať. Žiaľ, prešli tri roky a v tejto oblasti sa odvtedy nič okrem prázdnych slov neudialo.

Do zastupiteľstva nebolo zo strany starostu Pekára predložené ani zadanie územných plánov zón tejto oblasti, čo je základom toho, aby sa mohlo začať reálne na týchto zónach pracovať, vyhotoviť varianty riešení, materiály sa mohli prerokovať či už s odbornou i laickou verejnosťou, boli pripomienkované, prerokované s vlastníkmi pozemkov, spracovaný a odsúhlasený výsledný čistopis ÚPN zastupiteľstvom... Žiadne tieto kroky neboli zo strany starostu Pekára spravené, preto schválenie územných plánov zón v okolí Štrkoveckého jazera vidím veľmi skepticky v tomto volebnom období. Bez nich má však starosta zviazané ruky a nemôže limitovať developerov, lebo by išiel nad rámec zákona – no možno práve o to ide – mať alibi pre nezakračovanie proti zahusťovaniu výstavby.

Ďakujem za rozhovor. (bw)

Milí čitatelia, ak máte tip na zaujímavé osobnosti a témy, o ktorých by ste sa chceli dočítať viac, budeme radi, ak nám ich pošlete na adresu redakcie.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising