Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 07/2012

Prečo je Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul nízkoprahová?

Poslaním neziskovej organizácie Depaul Slovensko je starostlivosť o ľudí bez domova, ktorí sú na okraji našej spoločnosti, s cieľom pomôcť týmto ľuďom v ťažkej  životnej situácii nájsť aspoň kúsok miesta, kde môžu stráviť noc v bezpečí a teple.

A „navyše“ v posteli pod teplou prikrývkou, ktorá je pre nás každodennou samozrejmosťou, čo oceníme všetci najmä v zimnom období. Práve zima na prelome rokov 2005/2006 bola prvým impulzom k zamysleniu sa nad situáciou ľudí bez domova, keď počas tuhých mrazov na následky podchladenia na ulici zomrelo najmenej 19 ľudí. Nezisková organizácia Depaul Slovensko v roku 2006 po ťažkých okolnostiach otvorila nízkoprahovú Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul pomocou Magistrátu hlavného mesta SR, ktorý nám poskytol priestory na Ivanskej ceste v Bratislave. Nízkoprahovosť spočíva v tom, že poskytnuté služby sú ľahko dostupné a nekladú sa veľké nároky na klientov. Cieľom je ponúknuť pomoc ľuďom, ktorí sú absolútne vyčlenení zo života spoločnosti nielen pre stratu domova, ale napríklad i pre závislosť či stratu dokladov. Našimi klientmi sú ľudia nad 18 rokov bez akéhokoľvek rozdielu. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul je miestom, kde ľudia nájdu prístrešie v noci počas celého roka a je prístupná aj pre tých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Od roku 2006 sme poskytli sociálne služby takmer už 3 200 ľuďom bez domova a každú noc nocľaháreň využije v priemere 130 klientov. Okrem zabezpečenia najnutnejších a najzákladnejších potrieb v živote každého z nás – strecha nad hlavou, posteľ, prikrývka, teplá večera, raňajky a horúci čaj, klienti majú vytvorené podmienky na hygienu, opratie šatstva, nevyhnutné ošatenie a obuv. Zamestnanci organizácie, ktorí sú v každodennom kontakte s klientmi, sú pripravení zabezpečiť starostlivosť o ľudí bez prístrešia počas celej noci.  Naša práca sa však neobmedzuje len na základné služby. Odbornú pomoc ľuďom bez domova poskytujú sociálne pracovníčky, ktoré pomáhajú klientom rozhovormi, podporou a povzbudením, najmä však s vybavovaním dokladov, hľadaním práce, podávajú pomocnú ruku pri kontakte s rodinou a pod. V rámci zmysluplného vyplnenia voľného času pravidelne pripravujeme aktivity na rozvoj nielen zmyslových činností v podobe výtvarného krúžku, ale zameriavame sa i na vybudovanie opätovného pracovného návyku v podobe každodennej spoluúčasti na upratovaní priestorov nocľahárne, aby sa mohli klienti dobre cítiť. Nezabúdame však ani na blízke okolie a rovnako často organizujeme „veľké upratovanie“ cesty vedúcej do nocľahárne a areálu. Odmenou je pekné posedenie na terase s hudbou, grilovačka či kotlíkový guláš s výdatnou pomocou dobrovoľníkov. Našou víziou je, aby každý mal miesto, ktoré môže nazvať domovom. Skutočné pohodlie a pocit domova v kruhu svojich najbližších nevieme zabezpečiť, ale sme tu pre ľudí, ktorým tento pocit chýba a snažíme sa ku každému človeku pristupovať s úctou. Všetci máme nejaké neresti či nedostatky, každý z nás je svojský a zároveň jedinečný. Neznamená to však, že naše najbližšie okolie nás za to odsúdi. Prečo teda zatvárame oči pred ľuďmi bez domova a bezdomovectvo odsudzujeme? Veď aj oni sú súčasťou našej spoločnosti, s jediným rozdielom – z rôznych príčin prišli o svoju vlastnú posteľ, strechu nad hlavou a jeden z najdôležitejších pocitov v živote, ktorým nepochybne je pocit domova, istoty a útočiska pred svetom.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising