Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 02/2013

Svetlo a tiene manželov bidelnicovcov

„Spozoroval som, že čím viac sa zaoberám svojimi tvorivými ná-padmi, tým viac objavujem nové, nepoznané a zároveň lákavé vízie môjho sveta. To mi iba potvrdzuje pravdu o tom, že umenie je krás-ne a jedinečné práve v tom, že je nevyčerpateľné a že nám posky-tuje tak veľa možností,“ rozhovo-ril sa pre Retronoviny renomova-ný a uznávaný výtvarník Daniel Bidelnica, ktorý sa v týchto dňoch predstavuje aj v našej štvrti.

S manželkou Máriou sú výbor-ná dvojica. Umelecký aj manžel-ský dvojzáprah Daniel a Mária Bidelnicovci tvoria zohratý pár nielen vo všednom živote, ale aj v oblasti výtvarného umenia. Svo-je diela nám predstavujú v kon-cepcii Dagmar Srnenskej od po-lovičky minuloročného decembra až do konca februára v priesto-roch siene Silencium Paneuróp-skej vysokej školy. Ich výstavu s príznačným názvom Svetlo a tiene zorganizovala Spoločnosť voľných výtvarných umelcov za podpory Fondu výtvarných ume-ní a Paneurópskej vysokej ško-ly. Počas vernisáže sa premietal v priestoroch sály Maxima doku-ment Život pre umenie. Expozí-ciu tvoria najnovšie diela manže-lov v celkovom počte 111 kusov. A prečo sa rozhodli prezentovať práve tu? Ako zdôrazňuje majster Bidelnica: „Galéria Silencium pod vedením Jozefa Markuliaka si už vytvorila po niekoľkých rokoch trvania výstavnú tradíciu a zaují-mavý dramaturgický plán. V mo-derných priestoroch tejto galérie vzniká inšpirujúca atmosféra vystavených diel, a to je aj jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhod-li usporiadať výstavu práve tu. A, samozrejme, je to priestor, ktorý je navštevovaný početným publikom.“

„Ja som zasa vyrastala na Kva-čalovej ulici, ktorá patrí do Ruži-nova a aj touto výstavou sa mi po-darilo trocha o návrat do detstva,“ povedala Mária Bidelnicová.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising